Este é o sitio web que a Rede Museística Provincial de Lugo, dependente da Deputación Provincial de Lugo, pon a disposición dos cidadáns e cidadás de Lugo e de tódolos usuarios e usuarias da rede Internet. O seu obxectivo e fornecer servizo e información, proxectar e dar a coñecer os museos, fondos e actividades da Rede Museística Provincial.

Aviso Legal

O presente aviso e información legal regula o uso do sitio de Internet www.redemuseisticalugo.org (en adiante ‘o sitio web’) que a Rede Museística Provincial de Lugo pon a disposición dos usuarios de Internet.

A Deputación Provincial de Lugo, con CIF P-2700000-I, ten o seu domicilio na rúa San Marcos, número 8, 27001 Lugo

Obxecto

A traverso do sitio web, a Rede Muesística facilita aos usuarios o acceso e utilización de diversos servizos e contidos editados pola propia Rede Museística ou por teceiros.

Condicións de uso e aceptación

O acceso e uso do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particulares que se estabezan para determinados servizos que podan server de complemento. O usuario comprométese a empregar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, có presente aviso e coas condicións particulares que se establezan para determinados servizos, coa moral e coas boas costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

As páxinas do sitio web poden ser visitadas libremente polos usuarios, agás aquelas que se atopan en áreas fechadas ou que esixen a inscrición nun rexistro de usuarios rexistrados.

Toda a información que facilite o usuario debe ser veraz. A estes efectos, o usuario garantiza a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia do uso de determinados servizos. O usuario absteráse de empregar calquera do servizos con fins ou consecuencias ilícitos, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera xeito podan prexudicar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal funcionamento dos servizos, equipos, documentos ou archivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático da Rede Museística Provincial de Lugo, de outros usuarios ou de calquera usuario de Internet.

Propiedade intelectual

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, archivos multimedia, son propiedade da Deputación de Lugo ou de terceiros e se atopan protexidos polas leis españolas e internacionais sobre Propiedade Industrial e Intelectual. Polo feto do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entederse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou podanb existir sobre ditos usos, máis aló do estrictamento necesario para o correcto uso do sitio web.

Política de privacidade

Os usos e normas que a Deputación Provincial de Lugo segue, en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 de 13 de decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento son os que se expoñen no apartado de Política de Privacidade do presente sitio web.

Notificacións

Tódalas notificacións realizadas por un usuario ou terceiro á Rede Museística Provincial de Lugo se considerarán eficaces sempre que se dirixan á Rede Museística dalgún dos seguintes xeitos:

Envío por correo postal á Rede Museística Provincial. Deputación Provincial de Lugo, Rúa San Marcos, 8, 27001 Lugo.

Envío a través do formulario de contacto (Sección Contacto) neste mesmo sitio web.

Duración e suspensión dos servizos

A Rede Museística Provincial de Lugo resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime convinte, e en particular a aqueles usuarios que infrinxan o establecido no presente Aviso Legal.

Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal e tódalas relacións que se establezan entre a Rede Museística Provincial de Lugo, se rexerán polo establecido na lexislación galega e española.